Regulamin

REGULAMIN

Regulamin określa warunki dokonywania rezerwacji i płatności związanych z pobytem w lokalach prezentowanych na stronie SOPOTNOCLEGI.PL, a także warunki pobytu oraz prawa i obowiązki Klienta.

Słowniczek
Wynajmujący ? SOPOTNOCLEGI.PL
Klient ? osoba dokonująca rezerwacji mieszkania i zawierająca umowę z Wynajmującym
Wstępne potwierdzenie rezerwacji ? informacja otrzymana przez Klienta po dokonaniu rezerwacji telefonicznej, online lub poprzez adres e ? mail, wygasająca w razie braku wpłaty zaliczki w terminie wskazanym w niniejszym
regulaminie.
Rezerwacja gwarantowana ? status rezerwacji po dokonaniu przez Klienta zapłaty zaliczki za zarezerwowany lokal.

Rezerwacja

 1. Klient może dokonać rezerwacji w jeden z poniższych sposobów:
  – telefonicznie pod numerem telefonu: 509 862 305
  – online, na stronie internetowej: www.sopotnoclegi.pl
  – poprzez adres e ? mail: info@sopotnoclegi.pl
 2. Po dokonaniu przez Klienta rezerwacji w jeden z powyższych sposobów, Klient otrzymuje Wstępne potwierdzenie rezerwacji zawierające informację odnośnie wysokości opłaty za pobyt w lokalu, wysokości zaliczki, wysokości opłaty z tytułu ubezpieczenia, terminie zapłaty oraz numerze konta, na który zapłata winna być dokonana.
 3. W przypadku zapłaty przez Klienta zaliczki w terminie określonym w niniejszym Regulaminie jego
  rezerwacja uzyskuje Status Rezerwacji Gwarantowanej, o czym Klient informowany jest na wskazany
  przez siebie adres e- mailowy. Brak zapłaty zaliczki w terminie skutkuje wygaśnięciem rezerwacji.
 4. W dniu przyjazdu Klient zobowiązany jest wpłacić przedstawicielowi Wynajmującego kwotę 300 zł tytułem kaucji gwarancyjnej na pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych przez Klienta w udostępnionym mu lokalu. W przypadku zaistnienia szkód Wynajmujący uprawniony jest na użycie wpłaconej kaucji na ich naprawienie. Powyższe nie pozbawia Wynajmującego żądania od Klienta odszkodowania przekraczającego wysokość wpłaconej kaucji. W przypadku nie powstania szkód w lokalu, kaucja podlega zwrotowi w dacie opuszczenia przez Klienta lokalu.

Zakwaterowanie i pobyt

 1. Klient zobowiązany jest poinformować Wynajmującego o planowanej dacie i godzinie przyjazdu do lokalu z minimum 24 ? godzinnym wyprzedzeniem. Informacja o przyjeździe winna zostać przekazana na numer telefonu 509 862 305 lub e-mail info@sopotnoclegi.pl
 2. Zakwaterowanie odbywa się w godzinach od 15:00 do 22:00 bezpośrednio w lokalu będącym przedmiotem umowy Klienta z Wynajmującym.
 3. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest zakwaterowanie poza godzinami wskazanymi powyżej. W takiej sytuacji Klient zobowiązany jest uiścić dodatkowa opłatę wskazaną poniżej w Regulaminie.
 4. Klucze do lokalu zostaną Klientowi przekazane w dniu zakwaterowania w lokalu.
 5. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00.

Wykwaterowanie

 1. Po okresie, na który Klient dokonał rezerwacji lokalu, zobowiązany jest go opuścić i dokonać wykwaterowania polegającego na zwrocie przedstawicielowi Wynajmującego kluczy do zajmowanego lokalu.
 2. Doba hotelowa kończy się 11:00.
 3. Wykwaterowanie odbywa się w godzinach 7:00 ? 11:00. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest wykwaterowanie poza godzinami wskazanymi powyżej. W takiej sytuacji Klient zobowiązany jest uiścić dodatkową opłatę przewidzianą poniżej w Regulaminie.
 4. Klient zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego o dacie i godzinie wykwaterowania z minimum 24 ? godzinnym wyprzedzeniem i do przekazania przedstawicielowi Wynajmującego kluczy do lokalu we wskazanym terminie.

Płatności

 1. Z tytułu udostępnienia Klientowi lokalu przez Wynajmującego, Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego kwoty określonej w znajdującym się na stronie internetowej SOPOTNOCLEGI.PL cenniku, pomnożonej przez liczbę zarezerwowanych dni pobytu. W razie konieczności umieszczenia w zarezerwowanym lokalu dostawki, Klient zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty przewidzianej w w/w cenniku pomnożonej przez liczbę zarezerwowanych dni pobytu.
 2. W terminie 5 dni od otrzymania Wstępnego potwierdzenia rezerwacji, Klient zobowiązany jest do zapłaty zaliczki w wysokości 50 % ceny wynajmu. Brak zapłaty zaliczki powoduje wygaśnięcie rezerwacji. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Regulaminie zaliczka nie podlega zwrotowi.
 3. W przypadku realizacji przez Klienta rezerwacji zaliczka zostaje zaliczona na poczet ceny pobytu w lokalu.
 4. Cena za korzystanie z lokalu pomniejszona o wpłaconą uprzednio zaliczkę winna zostać zapłacona przez Klienta gotówką, z góry za cały okres pobytu w lokalu, w chwili zakwaterowania w lokalu. Cena winna zostać zapłacona do rąk przedstawiciela Wynajmującego.
 5. W przypadku dokonania przez klienta zakwaterowania lub wykwaterowania poza godzinami przewidzianymi wyżej w Regulaminie, klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego dodatkowo kwoty 50 zł Wskazana kwota winna zostać uiszczona: w przypadku zakwaterowania łącznie z zapłatą ceny, w przypadku wykwaterowania w chwili dokonywania wykwaterowania z lokalu.

Anulowanie rezerwacji, skrócenie pobytu w lokalu

 1. Wynajmującemu przysługuje prawo do anulowania rezerwacji Klienta w przypadku wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zaistnienie zdarzeń niezależnych od woli Wynajmującego uniemożliwiających przyjazd do lokalu lub dalszego korzystania z lokalu przez Klienta. W takim przypadku Klientowi przysługuje zwrot wpłaconej zaliczki, chyba że zaakceptuje on zaproponowany przez Wynajmującego inny lokal.
 2. W przypadku anulowania rezerwacji przez Klienta w terminie krótszym niż 30 dni przed planowanym przyjazdem wpłacona przez niego zaliczka nie podlega zwrotowi.
 3. W przypadku skrócenia przez Klienta pobytu w wynajmowanym lokalu, zapłacona cena nie podlega zwrotowi.

Informacje dodatkowe

 1. Korzystanie z lokalu przez osobę nie objętą dokonaną przez Klienta rezerwacją wymaga każdorazowo zgody Wynajmującego i uiszczenia za każdą dodatkową osobę opłaty zgodnie z Cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej SOPOTNOCLEGI.PL.
 2. Przy zameldowaniu klient zobowiązany jest okazać przedstawicielowi Wynajmującego aktualny dowód tożsamości.
 3. Na życzenie Klienta zgłoszone minimum 24 ? godziny przed terminem wykwaterowania Wynajmujący wystawi Klientowi fakturę VAT za pobyt w lokalu.
 4. Wszelkie kwoty przewidziane w niniejszym Regulaminie są kwotami brutto.
 5. Klient zobowiązany jest do zwrotu zajmowanego lokalu w stanie niepogorszonym.
 6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w lokalu przez niego lub przebywające z nim w lokalu inne osoby.
 7. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w lokalu przez Klienta lub inne osoby, jak również za rzeczy należące do Klienta lub innej przebywającej w lokalu osoby skradzione z lokalu podczas pobytu Klienta.
 8. Klient uprawniony jest do przyjazdu do lokalu ze zwierzęciem tylko jeśli taka możliwość wskazana została w informacji o lokalu zawartej na stronie internetowej SOPOTNOCLEGI.PL.
 9. W momencie zakwaterowania Klient podpisze z Wynajmującym umowę najmu, której treść znajduje się na stronie internetowej SOPOTNOCLEGI.PL.
 10. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wynajmującego swoich danych osobowych na potrzeby dokonanej rezerwacji, a także na potrzeby tworzonej przez Wynajmującego bazy mailingowej. Klient wyraża ponadto zgodę na otrzymywanie na wskazany przez siebie adres e ? mailowy informacji handlowych od Wynajmującego.
 11. Dokonanie rezerwacji i wpłata kaucji jest równoznaczna z zaakceptowaniem treści niniejszego Regulaminu.

Do pobrania w formacie PDF

UMOWA NAJMU (podpisywana w dniu przyjazdu)
REGULAMIN